Årsrapport 2021


Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene

En gruppe fra Pedalkraft seg på sykkelsetet for å sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Dette fordi Frelsesarmeen ønsker å sette ekstra fokus på behovet for og viktigheten av et godt ettervern i form av ulike aktiviteter og tilbud.Her i Vennesund traktene.

Foto: Clement Størksen

Foto: Clement Størksen

Kommandør Knud David Welander og kommandør Lisbeth Welander, territorialledere for Norge, Island og Færøyene. 

Kommandør Knud David Welander og kommandør Lisbeth Welander, territorialledere for Norge, Island og Færøyene. 

Velkommen inn bak skjoldet

Frelsesarmeen kan sies å være velkjent og ukjent på samme tid. På den ene siden gjør uniformer, julegryter og Fretex-bokser at svært mange kan nikke gjenkjennende til at «ja, der er Frelsesarmeen». Og undersøkelser viser at så mange som 95 prosent av Norges befolkning kjenner til oss. På den andre siden er tjenestespekteret såpass bredt at det kan være vanskelig å finne fellesnevneren, og det er veldig varierende hvor godt kjent de ulike delene av arbeidet er.

Frelsesarmeen er så mangt her hjemme, men også i alle de 132 landene verden over hvor vi er til stede. Menneskers fysiske, psykiske og åndelige behov er styrende, og det gjør at tilbudene våre vil variere avhengig av behovet der vi er. For eksempel er Frelsesarmeen tungt engasjert i alt fra grunnskoleutdanning helt opp til universitetsdrift i flere land i Afrika, mens her i Norge er det andre bidrag til samfunnet som det er mer nærliggende å ta tak i.

Publikasjonen du nå leser, kaller vi «Bak skjoldet». Det gjør vi fordi vi ønsker å invitere deg inn og være åpne om hvem Frelsesarmeen er og hva arbeidet består i her i vår del av verden, i vår kontekst. Du vil se at vi er engasjert i elleve ulike formålsaktiviteter, som hver på sin måte bidrar til at vi utfører vårt internasjonale oppdrag: «Å forkynne evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.»

Fra januar 2021 iverksatte vi vår nye strategi. Den hadde blitt arbeidet fram på grasrota i organisasjonen, for grasrota. Vi ser at mange av våre 300 enheter er lokalisert i de samme lokalsamfunnene, og at flere av disse enhetene i tillegg har flere ulike tilbud. Til sammen blir dette mangfoldet Frelsesarmeen som setter avtrykk på det stedet de er. Strategien består derfor av ni kjennetegn som skal være styrende for hvilket avtrykk Frelsesarmeen ønsker å sette i lokalsamfunnene hvor vi er til stede. Den hjelper oss å styrke fokuset, øke innsatsen og prioritere ressursene. Vår bønn og vårt fokus er at strategien skal merkes som en positiv kraft i årene som kommer.

En årsrapport er en anledning også til å takke. Den gir glimt inn i ulike deler av virksomheten, men kan aldri bli uttømmende. Så selv om ikke alle deler av arbeidet eller alle bidragsytere er nevnt, er alle husket på – med stor takknemlighet for at dere er med på laget.

Uavhengig av hvem vi er, trenger vi alle, på ulike måter, å møte en utstrakt og åpen hånd. Gjennom Frelsesarmeen er du med å gi den til mange.

Med ønske om Guds rike velsignelse over arbeidet – og over deg som leser denne teksten.

Våre nøkkeltall for 2021

Frelsesarmeen gir styrke for dagen – 
og håp for i morgen

Vi er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge.

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

Formålet vårt

Vårt formål er felles for alle de 132 landene Frelsesarmeen arbeider i:

Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Hva behovene er varierer fra land til land. 

Verdiene våre

Helt siden 1800-tallets England har «Suppe, såpe og frelse» vært et viktig prinsipp og uttrykk for våre verdier. Tanken om at vi har fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er like aktuell idag. Dette gir oss en helhetlig innfallsvinkel i møte med det enkelte menneske.

 Å tilby suppe er å møte de grunnleggende behovene til dem rundt oss. Såpe handler om verdighet og selvrespekt. Frelse uttrykker Guds grenseløse og livsforvandlende kjærlighet gjennom Jesus Kristus.

Verdiene våre er beskrevet i vår verdibok og oppsummeres i begrepene synlig, til stede, relevant, nøktern og grensesprengende.

Vi vil strekke oss langt for å være:

Synlige
– gatenære og lette å kjenne igjen

En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.
Matt 5,14b

–  Hvis vi vil forbedre fremtiden, må vi forstyrre nåtiden.
Catherine Booth

Til stede
– tilgjengelige og varmt engasjert i folks hverdag

 Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.
Matt 25,40

–  Du har uansett et begrenset antall dager, så bruk dem så godt du kan til Guds ære og til beste for din generasjon.
William Booth

Relevante
– velsignet praktiske og beredt til å møte stadig nye utfordringer

For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.
Apg 17,28a

–  Det er ikke et spørsmål om hvor mange år vi lever, men om hva vi gjør med dem.
Cory Booth

Nøkterne
– åpne om arbeidet og bevisste på hvordan vi forvalter ressursene våre

Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.
Luk 12,48b

–  Mennesker er mer verdt for oss enn penger.
William Booth

Grensesprengende
– ustoppelige i troen på enkeltmennesket og nye muligheter

For ingenting er umulig for Gud.
Luk 1,37

–  Arbeidet overstiger kanskje våre krefter, men så lenge dette ikke er bevist, bør det ikke hindre oss i å prøve.Vi holder vårt krutt tørt og stoler på Guds kraft. 
William Booth

Medlemmer, ansatte og frivillige

Frelsesarmeen besto 31.12.2021 av 1852 ansatte hvorav 146 offiserer i totalt 1704 årsverk, i tillegg til et stort antall frivillige.

 Vi har følgende medlemskategorier:

 • 4099 soldater (+ 4,46 %)
 • 1766 tilhørige (+8,7 %)
 • 1239 medlemmer i trossamfunnet (+ 0,3 %)
 • 1854 (- 19,8%) medlemmer i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

En soldat er et medlem som kan bære Frelsesarmeens uniform. En soldat bekjenner kristen tro og ønsker å synliggjøre Guds kjærlighet. Å underskrive soldatpakten viser vilje til å vokse som kristen, og å leve etter Guds ord med Jesus som eksempel. En soldat ønsker med ord, handling og økonomi å arbeide for å utføre Frelsesarmeens oppdrag.

En tilhørig er et medlem som identifiserer seg med Frelsesarmeens oppdrag. Den som blir tilhørig uttrykker vilje til å delta i og støtte arbeidet. En tilhørig bekjenner troen på Jesus, og vil ha ham som eksempel for sitt liv.

Et trossamfunnsmedlem er et kirkerettslig medlem og medfører at Frelsesarmeen får statsstøtte for medlemskapet. En kan være dette uavhengig av om man er soldat, tilhørig eller ingen av delene.

Frelsesarmeens strategi

Med strategien følger en verktøykasse med konkrete tiltak som skal gjøre oss gode der vi er.

«Strategi for Frelsesarmeen» ble vedtatt av Frelsesarmeens hovedstyre i oktober 2020, og i 2021 ble det satt i gang med implementering, et arbeid som vil gå over flere år.

Vil utføre oppdraget best mulig

Frelsesarmeen har et mangfold av aktiviteter og tilbud. Summen av dette er virkeliggjøringen av vårt oppdrag, som er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Strategien gir oss retningslinjer på hva vi skal fokusere på for å utføre oppdraget best mulig.

Lokalt er det satt søkelys på hva som bør gjøres innenfor et geografisk område der Frelsesarmeen er lokalisert. Det kan være en region, kommune, en by, en bygd eller en bydel. Dette er avgrensede geografiske områder der Frelsesarmeen kan stå samlet som én enhet. Hva Frelsesarmeen bør inneholde og fokusere på i disse områdene, går på tvers av all lokal virksomhet i Frelsesarmeen.

Hele Frelsesarmeens strategi kan du lese her (pdf)

Forpliktet på bærekraftsmålene

Frelsesarmeen har forpliktet seg internasjonalt til å jobbe sammen med alle FN-landene om å skape en bedre verden.

Den 24. september 2015 ble statsledere fra 193 FN- land enige om 17 bærekraftige mål for en bedre verden. Til grunn ligger et ønske om å fullstendig utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima- endringene – innen 2030.

Frelsesarmeen var en del av sivilsamfunnets stemme i utviklingen av bærekraftsmålene. Det var derfor naturlig at Frelsesarmeen internasjonalt forpliktet seg til å jobbe etter bærekraftsmålene da de var ferdige. The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC), som holder til i nærheten av FN-bygningen i New York, koordinerer innsatsen vår globalt.

Verdens mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulik- het og stoppe klimaendringene innen 2030 er på ingen måte noe nytt for Frelsesarmeen. «Creating heaven on earth is our business», sa William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger. I over 130 år har vi derfor jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre ulikheter blant folk.

Vi arbeider i dag i 132 land verden over, noe som gir oss en unik posisjon med tanke på å fange opp lokale utfordringer og behov, og nå ut til de som trenger det mest. 

Vi har satt oss to klare forpliktelser: Å arbeide ut fra kunnskap om hva som fungerer, og bruke vår stemme til å fortelle om/utfordre andre til å bli med oss i dette viktige arbeidet.

Vi er tett på lokalsamfunn verden over, og vil fortsette å bringe stemmer fra grasrota inn i globale beslutningsprosesser. På bakkeplan arbeider vi for oppnåelse av bærekraftsmålene – blant annet gjennom arbeid som springer ut fra 14 597 lokale nærmiljøkirker (korps), 34 530 lokale utviklingsprosjekter, 2 636 skoler/ barnehager og 304 sykehus/helseklinikker.

Å arbeide etter de 17 bærekraftsmålene nytter – hittil har for eksempel:

 • flere millioner mennesker fått hjelp ut av ekstrem fattigdom
 • flere jenter enn noen gang før startet på skolen
 • dødelighet for barn under fem år blitt mer enn halvert
 • nye og innovative samarbeid blitt igangsatt, forsterkning av samarbeid med offentlige myndigheter

I det følgende kan du lese mer om vårt arbeid i Norge og hvordan det bidrar til oppfyllelse av bærekraftsmålene. Frelsesarmeen internasjonalt vil utarbeide en rapport hvert femte år for å spore våre bidrag til oppnåelsen av disse målene.

For å utføre oppdraget vårt er vi engasjert i 
11 overordnede formålsaktiviteter

Først en oversikt over hvordan vi fordeler økonomiske midler og finansierer våre aktiviteter:

Hvordan brukes midlene ?

De elleve formålene er alle like viktige for Frelsesarmeen og for den enkelte som vi er i møte med gjennom tjenestene, men finansielt er det veldig ulikt hvor stor del hvert formål utgjør. Nedenfor ser du fordelingen av hvordan vi brukte midlene våre i 2021.

25 %

Rusomsorg

20 %

Arbeid og oppfølging

17 %

Nærmiljøkirker (korps)

15 %

Barne- og familievern

12 %

Miljø

5 %

Opplæring, utdanning og kompetanseheving

2 %

Bistands- og nødhjelpsarbeid

1 %

Andre marginaliserte grupper

1 %

Eldreomsorg

1 %

Fengselsarbeid

1 %

Samfunnspåvirkning

Hvor får vi midlene fra?

Frelsesarmeens arbeid er gjort mulig gjennom godt samarbeid, glade givere og nøktern drift.

44 %

Tilskudd og salg av tjenester til staten

16 %

Innsamlede midler, gaver mv.

14 %

Inntekter fra formålsaktiviteter

14 %

Tilskudd og salg av tjenester til kommuner

8 %

Inntekter fra andre operasjonelle aktiviteter

4 %

Andre inntekter

Dette er våre 11 formålsaktiviteter:

Formålsaktivitet 1:
Nærmiljøkirker (korps)

 • Kirke- og menighetsliv
 • Musikk og kultur
 • Kvinnearbeid
 • Barne- og ungdomsarbeid (FabU), idrett
 • Arbeid og aktiviteter for voksne og familier
 • Arbeid og aktiviteter for seniorer
 • Arbeid blant fattige og vanskeligstilte
 • Ferietilbud for vanskeligstilte barnefamilier
 • Flyktning- og integreringsarbeid

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Den mangfoldige menigheten

Formålsaktivitet 2:
Rusomsorg

 • Varmestuer/væresteder
 • Rusbehandling
 • Arbeidstrening
 • Ettervern helsetilbud
 • Bo- og omsorgstilbud

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
En trening i selvstendighet

Formålsaktivitet 3:
Fengselsarbeid

 • Åpen soning
 • Kapellan og besøkstjeneste
 • Rehabiliteringstiltak
 • Tilbakeføring av utenlandske innsatte

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Frihet bak murene

Formålsaktivitet 4: 
Andre marginaliserte grupper

 • Hjelpetilbud for migranter
 • Søk etter savnede personer
 • Syns- og hørselshemmede
 • Arbeid mot menneskehandel

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Vil sikre alle lønn som fortjent

Formålsaktivitet 5: 
Barne- og familievern

 • Forebyggende familiearbeid
 • Akuttboliger for familier
 • Akutt- og omsorgsplasser for ungdom
 • Akkutt- og omsorgsplasser for barn
 • Beredskapshjem
 • Fosterhjem
 • Ettervern for ungdom

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Hjelper barnefamilier

Formålsaktivitet 6:
Opplæring, utdanning, kompetanseheving

 • Barnehager
 • Jeløy folkehyskole
 • Medarbeiderskolen
 • Frivillighetskoordinatorer
 • Frelsesarmeens offiserskole

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Fire ferske frelsesoffiserer

Formålsaktivitet 7:
Eldreomsorg

 • Omsorg+
 • Oppsøkertjeneste

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Hverdagsglede for seniorer

Formålsaktivitet 8:
Samfunnspåvirkning

 • Holdningsarbeid
 • Tro- og kulturformidling
 • Politisk påvirkningsarbeid

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Frelsesarmeen med valginnspill til statsministeren

Formålsaktivitet 9:
Miljø

 • Gjenbruk og gjenvinning

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Nytt butikk-konsept fra Fretex

Formålsaktivitet 10:
Arbeid og oppfølging

 • Kartlegging, arbeidstrening og oppfølging
 • Rådgivning og veiledning for økt sysselsetting

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Med kurs for en bedre hverdag

Formålsaktivitet 11:
Bistands- og nødhjelpsarbeid

 • Bistandsprosjekter
 • Nødhjelpsarbeid
 • Fadderprosjekter
 • Støtte til utvikling av Frelsesarmeens arbeid globalt

Gjennom denne formålsaktiviteten bidrar vi til følgende av bærekraftsmålene:

Les også:
Nytt håp i Bangladesh

Her følger noen glimt fra Frelsesarmeens arbeid i 2021

The promised LAN

Gaming har eksplodert i popularitet de siste årene, og Frelsesarmeen er på ballen. I oktober samlet 45 ungdommer og unge voksne seg til et stort felles LAN (Local Area Network) på Jeløya.

Det er fjerde gang det har blitt arrangert stort LAN i Frelsesarmeen, og i år kom folk fra Trondheim, Røros, Oslo, Sandvika, Moss, Larvik, Sarpsborg, Stavanger og Asker for å game sammen gjennom helgen.

Under stjernene

Frelsesarmeens ungdomsklubb fra Kongsvinger var på overnattingstur i Finnskogen med stjernehimmelen som tak.

Kongsvinger har en stor gjeng som har et eget, kjempefint lokale i kjelleren på korpset (nærmiljøkirken), men de er veldig glade for at de også vil være med ut på tur. Dette var tredje gang ungdom- mene var ute på overnattingstur.

Oppdagelsesreisen

Sommeren 2021 var 52 små og store fra Frelsesarmeen i Tromsø på langtur til Øygarden vest for Bergen. Begeistringen var stor, og latteren satt løst da deltakerne i et aldersspenn fra 3 til 87 år fikk være med på aktiviteter de ellers ikke hadde fått oppleve.

Målet med Bergen-turen var å vise hvor stor og variert Frelsesarmeen er, og dele gode opplevelser sammen.

Mil etter mil med mening

Da syklistene i Pedalkraft syklet fra Nordkapp til Lindesnes, handlet det om noe større: Å tråkke seg inn i et nettverk som hjelper dem å holde livet på stø kurs. 

Pedalkraft er Frelsesarmeens rusomsorgs sykkelklubb, og i sommer syklet de fra Nordkapp til Lindesnes.

Til sammen syklet de åtte deltakerne 3128 kilometer og tilbrakte 131 timer på sykkelsetet. Hovedformålet med turen var å sette fokus på ettervern.

Lykke, mestring og vennskap

Barnefestivalen arrangeres hvert år på Jeløya i Moss. Det er et viktig møtepunkt for barna om sommeren, både de som er tilknyttet de lokale menighetene, og de som er med på aktiviteter eller det sosiale arbeidet. På grunn av pandemien ble det noen endringer i år. 

I stedet for at barn fra hele landet kom til Jeløy, ble det også arrangert en leir i Stavanger for barn fra 1.–7. klasse. Ungdommene hadde en egen leir på Jeløy i august. 

Det var rundt 100 barn og voksne på ungdomsleiren, og rundt 45 på barneleiren.

Ekte kamper

15. september var det endelig tid for åpning av ny ballbinge og nytt kjøkken i Kongsvinger fengsel.

Frelsesarmeen har vært sentral i etableringen av de nye tilbudene. Frelsesarmeens gatefotball har i flere år vært et ettervernstilbud for sårbare grupper i samfunnet, deriblant tidligere innsatte. Å få en ballbinge for gatefotballkamper i fengselet, har lenge vært en drøm for major Yury Zelentsov, fengselskapellan i Frelsesarmeen.

Den aller første pilegrimsturen

Flere innsatte, en betjent, en prest og to av Frelsesarmeens fengselskapellaner vandret sammen på pilegrimstur fra Oslo til Trondheim. Dette var den aller første pilegrimsturen for kvinnelige innsatte.

Det ble muliggjort gjennom penger fra et legat som allerede i flere år har støttet pilegrimsvandringer for mannlige innsatte. Denne pilegrimsturen er en del av arbeidet Retreat i fengsel, som er et samarbeid mellom Den norske kirke, fengselet og Frelsesarmeen.

Håp i ei eske

Bildet over er fra en kald desemberdag i Oslo, tett oppunder jul.

Inne i Templet, Frelsesarmeens nær- miljøkirke i Oslo sentrum, er det satt opp matstasjoner, der en blanding av ansatte og frivillige gjør seg klare til å dele ut julemat.

Bak dem står det paller med store kasser fylt med mat. I noen er det ribbe, i andre er det fisk. Husstandene har på forhånd gitt beskjed om hva de ønsker til årets julemiddag.

Tilsvarende utdelinger finner sted på små og store steder over hele landet til mennesker som trenger en hjelpende hånd.

Statsministeren åpnet Såpa bilpleie i Oslo

Arbeidstrening og rene biler lot seg ikke stoppe av pandemien, men den offisielle åpningen måtte vente. I 2021 kunne til slutt Erna Solberg erklære Såpa for åpnet – med god hjelp av en høytrykkspyler.

Målgruppen for denne typen arbeidstrening er mennesker som har hatt utfordringer knyttet til rus og som står uten jobb. Men alle må ha en ruskontroll. Her blir de opplært i bilpleie, og blir selvgående i et trygt og godt arbeidsmiljø.

Såpa er også et viktig tilskudd i kampen mot både arbeidslivskriminalitet og menneskehandel.

1-2-3 Digg mat

Frelsesarmeen har i samarbeid med studenter og forskere fra OsloMet, laget et oppskriftshefte som gis til ungdommer som bor på barnevernsinstitusjonene, og som er på vei ut i egen bolig.

Det er lett å bli overveldet når man går inn i en matbutikk, om pengene er begrenset, og man ikke vet hvor man skal begynne. 

Målet med heftet 1-2-3 Digg mat er å veilede ungdommene til å se sunnere muligheter og alternativer innenfor et trangt budsjett.

Frelsesarmeen på Arendalsuka

Også i 2021 var Frelsesarmeen tungt til stede på landets største arena for samfunnsliv, politikk og næringsliv.

I tillegg til å snakke med folk fra standen i festivalområdet, hadde man invitert til en rekke ulike arrangementer – også i samarbeid med andre aktører.

Frelsesarmeen har helt siden William Booths tid vært levende opptatt av samfunnsutviklingen: Å identifisere utfordringer og bidra til løsninger. Derfor er det veldig naturlig for Frelsesarmeen å være til stede på en arena som Arendalsuka.

Myanmar: mat, medisiner og omsorg

Folk i Myanmar var hardt rammet økonomisk av den politiske krisen som fulgte kuppet tidligere i 2021, meldte NTB i juni. Frelsesarmeen opprettholdt sin virksomhet gjennom og etter krisen, og bidrar med mat, medisiner og omsorg.

Det ble delt ut matkasser med dhal, ris og olje til matlaging. Førstehjelpsutstyr som bandasjer og febernedsettende ble også distribuert, så vel som ansiktsmasker og håndsprit for å bekjempe Covid-19.

Klikk her for å lese og/eller laste ned hele

Frelsesarmeens årsrapport 2021